ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن دیروز جنازه اش در خانه های متروکه پیدا شد.به گزارش ایسنا نقل

از پزشکی قانونی ساسی مانکن به دلیل درگیری و خوردن چاقو به قتل رسیده است.قاتلان این مبحث هنوز مشخص نشده اند و پلیس به دنبال این مجرمین می باشد.

(نمیدونم چقدر این خبر صحت داشته باشه ! این چیزی بود که من شنیدم )